சனி, 13 மே, 2017

https://in.pinterest.com/pin/372461831666229674/repin/?utm_campaign=category_rp&e_t=b6bc5858cbf9418bbc7260b1b4ebcad7&utm_content=372461831666229674&utm_source=31&utm_term=1&utm_medium=2012

வெள்ளி, 12 மே, 2017

புதன், 10 மே, 2017

மருந்தாகும் மலர்கள்

https://www.shaadi.com/registration/user/set-shaadi-domain?go=http%3A%2F%2Fwww.telugushaadi.com%2Fprofile%3Fprofileid%3D9SH53696441%26set_profiles%3D9SH53696441%7C8SH84617125%7C8SH48491479%7CVSH44124504%7C8SH80725367%7C%26set_profiles_back%3Dbroadermatches%26evt_ref%3DbWFpbGVyLWJyb2FkZXJfbWF0Y2htYWls&mid_passed=b49cfb107bb5b3e7e765eaa46b459e2c_JSH11923558

ஞாயிறு, 23 ஏப்ரல், 2017

Mudras

https://in.pinterest.com/pin/495044184019188691/?utm_campaign=category_rp&e_t=0e78fe07e6314398adc0dd2014fb399b&utm_content=495044184019188691&utm_source=31&utm_term=9&utm_medium=2012